“อโรคยา ปรมาลาภา”  ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ


          ภาพปูนปั้นแนวพุทธปรัชญา   ชุด “อโรคยา ปรมาลาภา”     เกิดขึ้นจากแนวคิดของชาวโรงพยาบาลเพชรรัชต์ กับ อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินปูนปั้นชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องการสื่อให้ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ฯ ได้ตระหนักรู้ถึงเหตุแห่งการเกิดโรค ทั้งโรคทางกายและทางจิต เพื่อให้รู้จักการระวังป้องกันและหมั่นดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง

          1. ภาพประธานตรงกาลางเป็นคนมีงูสี่ตัว พันคอ พันแขน พันเอว คือ อุปมาเหมือนธาตุสี่ในคนเรา เปรียบเหมือนงูพิษ เราให้กินให้อยู่อย่างดี แต่พอเผลอมันก็เจ็บป่วย ดุจงูพิษที่กัดชาวนาในเรื่องชาวนากับงูเห่า

         2. ภาพด้านบน(กลาง) เป็นภาพหมออาชีวกโคมารภัทร ซึ่งเป็นบิดาของแพทย์แผนโบราณ
         ภาพด้านขวา เป็นภาพฤาษีดาบส หรือ นักบวช หมายถึง แพทย์แผนโบราณ ซึ่งการรักษาต้องประกอบด้วยเมตตาธรรม มนุษยธรรม เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
         ภาพด้านซ้าย เป็นภาพยักษ์ ถือสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข หมายถึง วงการแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งมีความสามารถสูงขึ้น แต่ต้องดูแลควบคุมไม่ให้เป็นธุรกิจทางการแพทย์จนเกินไป

.        3. ภาพสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยมี 4 อย่าง คือ
         กรรม
การผิดศีลห้า หมายถึง การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การทรมานสัตว์ การผจญสัตว์ เป็นสาเหตุแห่งการเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นวิบากกรรม
         จิต การเจ็บป่วยส่วนมากเกิดจากจิต หรือ ประสาท เป็นสาเหตุที่ละเอียดอ่อน
         อุต ความร้อน เย็น ดิน ฟ้า อากาศ อุณหภูมิ เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย
         อาหาร การกินอาหารโดยปราศจากสติปัญญา เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย

         4. ภาพสี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนเดินตาม ความหมายคือ สี่คนหาม หมายถึง ธาตุสี่มีดิน น้ำ ไฟ ลม ที่เป็นรูปกายของคนเรา สามคนแห่ คือ โลภ โกรธ หลง ที่นำหน้าเราไป หนึ่งคนนั่งแคร่ คือ จิต สองคนเดินตาม คือ ผลกรรมดี และผลกรรมชั่ว ที่จะติดตามให้ผลเป็นวิบากกรรมติดตามเราไป